قیمت 198,000 تومان

ویژگی های دوره
language
زبان: فارسی
access_time
۱۲ جلسه
playlist_add_check
۱۲ بخش
spellcheck
سطح مطالعه: مبتدی
terrain
ندارد

با توجه به افزایش چشمگیر سطح سوالات کنکور در سالهای اخیر، در اولین اقدام باید سعی کنید که مباحث شیمی سه سال کنکور را به صورت عمقی فرا بگیرید. پیشنهاد ما این است که پس از فراگیری مفاهیم کلیدی و اصلی مربوط به هر فصل، تعداد زیادی سوال در سطوح مختلف حل کنید. این کار به شما کمک میکند که همه ایده‌های ممکن برای طرح سوال را ببینید.

ما در این فایل آموزشی، سعی کرده‌ایم که در انجام هر چه با کیفیت‌تر این کار به شما کمک کنیم. در سوالات مطرح شده، تمامی تلاش مدرس دوره، این بوده است که در هر فصل همه ایده‌های ممکن آورده شود و سطوح مختلف دشواری در سوالات لحاظ شود.

در جلسه ابتدایی مربوط به هر فصل، با بیانی متفاوت و با تاکید ویژه بر شکل‌های کتاب درسی کلیه مفاهیم فصل را یک بار دیگر مرور می‌کنیم. پس از آن با حل حدود 100 تست موضوعی، مفهومی، ترکیبی و محاسباتی، به دنبال تثبیت مفاهیم در ذهن داوطلب هستیم. در بین سوالات مفهومی توجه ویژهای به سوالات شمارشی داشته‌ایم که این سوالات اغلب پاشنه آشیل عموم داوطلبان محسوب می‌شوند. همچنین در حل اغلب سوالات محاسباتی تلاش شده است در کنار بیان راه حل تشریحی از راه حلهای تستی مناسب نیز استفاده شود، تا داوطلبان بتوانند با نحوه پاسخگویی به این تست‌ها در کوتاهترین زمان ممکن آشنا شوند.

در نهایت به دلیل اهمیت ویژه حل تستهای کنکور سالهای اخیر، در هر فصل به صورت کامل به پاسخگویی به تستهای کنکور سراسری سالهای 90 تا 97 پرداخته‌ایم.

 

مخاطبان این دوره آموزشی:

دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

دواطلبان کنکور سراسری رشته ریاضی و تجربی


دستاوردهای کاربران این دوره:

* برقراری ارتباط بین مفاهیم مطرح شده در کتاب درسی در سطحی بالاتر

* تسلط بر تمامی شکلهای مطرح شده در کتاب درسی و نکات مربوطه

* توانایی حل تستهای ترکیبی و چندبعدی در تمامی مباحث

* توانایی پاسخ به تستهای کلیدی موازنه و ساختار لوییس با روشی منحصر به فرد

* کسب مهارت حل مساله در مباحث استوکیومتری مقدماتی و استوکیومتری محلولها

* کسب مهارت حل تستهای محاسباتی به روش تستی در مدت زمان کوتاهتر

* تسلط بر حل تمامی تستهای کنکور سالهای اخیر و پیشبینی تستهای کنکورهای آتی

 

 

سرفصلها

موضوعات مورد بحث

جلسه اول (قسمت اول):

توضیحات مفاهیم فصل یک

 • فضاپیماهای وویجر
 • سیارههای مشتری و زمین
 • مهبانگ و پیدایش عناصر
 • رابطه اینشتین
 • عدد اتمی و عدد جرمی
 • ایزوتوپها
 • رادیوایزوتوپها
 • ایزوتوپهای هیدروژن
 • کاربرد برخی از رادیوایزوتوپها
 • مقدمهای بر جدول دورهای عناصر
 • جرم اتمی عناصر
 • جرم اتمی میانگین
 • مفهوم مول و مسائل آن

جلسه اول (قسمت دوم):

ادامه توضیحات مفاهیم فصل یک

 • نور، کلید شناخت جهان
 • طیف نشری خطی عناصر
 • کشف ساختار اتم
 • طیف نشری خطی هیدروژن
 • توزیع الکترونها در لایهها و زیرلایهها
 • قاعده آفبا
 • آرایش الکترونی گستره و فشرده
 • الکترونهای ظرفیت
 • تعیین موقعیت عناصر در جدول دورهای
 • دستهبندی عناصر به s، p، d و f
 • آرایش الکتروننقطه ای اتم ها
 • یونهای پایدار برخی از عناصر جدول دورهای
 • آرایش الکترونی یونها
 • ترکیبهای یونی
 • تبدیل اتمها به مولکولها

جلسه دوم (قسمت اول):

حل تستهای فصل اول

 • فضاپیماهای وویجر
 • سیارههای مشتری و زمین
 • مهبانگ و پیدایش عناصر
 • رابطه اینشتین
 • عدد اتمی و عدد جرمی
 • ایزوتوپها
 • رادیوایزوتوپها

جلسه دوم (قسمت دوم):

حل تستهای فصل اول

 • مقدمهای بر جدول دورهای عناصر
 • جرم اتمی عناصر
 • جرم اتمی میانگین
 • مفهوم مول و مسائل آن

جلسه سوم (قسمت اول):

حل تستهای فصل اول

 • نور، کلید شناخت جهان
 • طیف نشری خطی عناصر
 • کشف ساختار اتم
 • طیف نشری خطی هیدروژن
 • قاعده آفبا
 • الکترونهای ظرفیت
 • تعیین موقعیت عناصر در جدول دورهای
 • دستهبندی عناصر به s، p، d و f

جلسه سوم (قسمت دوم):

حل تستهای فصل اول

 • آرایش الکتروننقطه ای اتم ها
 • یونهای پایدار برخی از عناصر جدول دورهای
 • آرایش الکترونی یونها
 • نامگذاری و فرمولنویسی ترکیبات یونی
 • تبدیل اتمها به مولکولها

جلسه چهارم:

حل تستهای کنکور

 • تستهای کنکور سراسری سالهای 90 تا 97

جلسه پنجم (قسمت اول):

توضیحات مفاهیم فصل دوم

 • هواکره و لایههای آن
 • روند تغییر دما و فشار در هواکره
 • تقطیر جزء به جزء هوای مایع
 • نیتروژن، آرگون، هلیم و کاربردهای آنها
 • اکسیژن، گازی واکنشپذیر در هواکره
 • واکنشهای شیمیایی و قانون پایستگی جرم
 • موازنه کردن معادله واکنشهای شیمیایی
 • ترکیب اکسیژن با فلزات و نافلزات
 • ترکیبات یونی حاوی کاتیون های چند ظرفیتی
 • نامگذاری و فرمولنویسی ترکیبات مولکولی
 • ساختار لوییس

جلسه پنجم (قسمت دوم):

ادامه توضیحات مفاهیم فصل دوم

 • خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
 • مقایسه واکنشپذیری فلزات
 • باران اسیدی
 • گرم شدن زمین و آثار آن
 • ردّپای کربن دی اکسید
 • اثر گلخانهای
 • دگرشکلهای اکسیژن
 • واکنشهای برگشتپذیر و برگشتناپذیر
 • اوزون تروپوسفری
 • خواص گازها
 • رابطه بین فشار، دما و حجم گازها
 • قانون آووگادرو و شرایط STP
 • حل مسائل استوکیومتری پایه
 • مقایسه واکنش پذیری نیتروژن و اکسیژن
 • فرآیند هابر

جلسه ششم (قسمت اول):

حل تستهای فصل دوم

 • هواکره و لایههای آن
 • تقطیر جزء به جزء هوای مایع
 • تقطیر جزء به جزء هوای مایع
 • نیتروژن، آرگون، هلیم و کاربردهای آنها
 • اکسیژن، گازی واکنشپذیر در هواکره
 • واکنشهای شیمیایی و قانون پایستگی جرم

جلسه ششم (قسمت دوم):

حل تستهای فصل دوم

 • موازنه کردن معادله واکنشهای شیمیایی
 • ترکیب اکسیژن با فلزات و نافلزات
 • خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
 • فرمولنویسی و نامگذاری ترکیبات یونی و مولکولی
 • ساختار لوییس

جلسه هفتم (قسمت اول):

حل تستهای فصل دوم

 • خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
 • باران اسیدی
 • گرم شدن زمین و آثار آن
 • ردّپای کربن دی اکسید
 • اثر گلخانهای
 • دگرشکلهای اکسیژن
 • واکنشهای برگشتپذیر و برگشتناپذیر
 • اوزون تروپوسفری

جلسه هفتم (قسمت دوم):

حل تستهای فصل دوم

 • رابطه بین فشار، دما و حجم گازها
 • قانون آووگادرو و شرایط STP
 • مسائل استوکیومتری مقدماتی
 • تولید آمونیاک به روش هابر

جلسه هشتم:

حل تستهای کنکور

 • تستهای کنکور سراسری سالهای 90 تا 97

جلسه نهم:

توضیحات مفاهیم فصل سوم

 • یونهای موجود در آب دریا
 • شناسایی یونها
 • یونهای چنداتمی
 • محلول و اجزای سازنده آن
 • ppm و مسائل آن
 • درصد جرمی و مسائل آن
 • غلظت مولی (مولار) و مسائل آن
 • انحلالپذیری مواد در آب
 • اثر دما بر انحلالپذیری مواد
 • رفتار مولکولهای قطبی و ناقطبی در میدان الکتریکی
 • نیروهای بین مولکولی و مقایسه نقطه جوش مواد
 • پیوند هیدروژنی
 • نیروهای بین مولکولی آب
 • مقایسه نقطه جوش ترکیبات هیدروژندار گروه 15 و 17
 • آب و دیگر حلالها
 • کدام مواد با یکدیگر محلول میسازند؟
 • انحلال مولکولی و یونی
 • انحلالپذیری گازها در آب
 • رسانایی الکتریکی محلولها
 • اسمز و اسمز معکوس
 • روشهای تصفیه آب

جلسه دهم (قسمت اول):

حل تستهای فصل سوم

 • یونهای موجود در آب دریا
 • شناسایی یونها
 • یونهای چنداتمی
 • محلول و اجزای سازنده آن
 • ppm و مسائل آن
 • درصد جرمی و مسائل آن

جلسه دهم (قسمت دوم):

حل تستهای فصل سوم

 • غلظت مولی (مولار) و مسائل آن
 • مسائل استوکیومتری واکنشها در حالت محلول
 • انحلالپذیری مواد در آب
 • اثر دما بر انحلالپذیری مواد
 • مسائل انحلالپذیری

جلسه یازدهم (قسمت اول):

حل تستهای فصل سوم

 • رفتار مولکولهای قطبی و ناقطبی در میدان الکتریکی
 • نیروهای بین مولکولی و مقایسه نقطه جوش مواد
 • پیوند هیدروژنی
 • نیروهای بین مولکولی آب
 • مقایسه نقطه جوش ترکیبات هیدروژندار گروه 15 و 17

جلسه یازدهم (قسمت دوم):

حل تستهای فصل سوم

 • آب و دیگر حلال ها
 • کدام مواد با یکدیگر محلول میسازند؟
 • انحلال مولکولی و انحلال یونی
 • انحلالپذیری گازها در آب
 • رسانایی الکتریکی محلولها

جلسه دوازدهم:

حل تستهای کنکور

 • تستهای کنکور سراسری سالهای 90 تا 97
جلسات

جلسه اول: توضیحات مفاهیم فصل یک رایگان

جلسه دوم: حل تست های فصل اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم: حل تست های فصل اول

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم: حل تست های کنکور

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم: توضیحات مفاهیم فصل دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه ششم: حل تست های فصل دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفتم: حل تست های فصل دوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هشتم: حل تست های کنکور

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نهم: توضیحات مفاهیم فصل سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دهم: حل تست های فصل سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه یازدهم: حل تست های فصل سوم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوازدهم:‌ حل تست های کنکور

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

chat_bubble_outlineنظرات

متوسط امتیازات

4
4.00 1 رای
198,000 تومان
1 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
 • ثریا
  نمره 4 از 5

  دوره جامع و خوبی بود. ممنون از شما

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *