کاربرانی که از سایت یا اپلیکیشن ماژیک استفاده می کنند٬ می پذیرند که قوانین ماژیک را مطالعه و تایید کرده اند.

 

مفاهیم:

 

کاربر: منظور از کاربر٬ تمام مخاطبین ماژیک کاربر ماژیک می باشند.

ماژیک: کلیه خدماتی که در قالب برند ماژیک از سمت این برند به مخاطبین و کاربران ارایه می شود.

 

 

1. کاربران متعهد می شوند به هیچ وجه کپی محتوای ارایه شده در ماژیک را چه به صورت رایگان و چه بر اساس هزینه مشخص یا غیر مشخصی به دیگران ارایه نکنند.

2. کاربران می پذیرند که ممکن است بر اساس رویداد خاصی٬ ماژیک اطلاعیه ای در قالب پیامک٬ تماس یا غیره به ایشان ارسال کند.

3. این صفحه ممکن است در زمان از قبل مشخص نشده ای تغییر کند. کاربر متعهد می شود که در هر بار استفاده از خدمات ماژیک این صفحه را بررسی کند.